Værdigrundlag pr. 16.4.2015

Værdigrundlag for Helsingør Firma Idræt.

Helsingør Firma Idræt er en forening som er organiseret under Dansk Firmaidrætsforbund og hvis værdier er afstemt efter og i tråd med forbundets værdisæt og etiske regler.

Helsingør Firma Idræt udvikler fællesskab og netværk gennem aktiviteter og socialt samvær. Vi skal opretholde et højt serviceniveau, som tilgodeser alle, der har krav på denne ydelse. Alle skal have lige mulighed for at ytre sig og blive hørt i anliggender, der vedrører Helsingør Firma Idræt eller dens aktiviteter. Dette skal ses som et forsøg på at sikre engagement og interesse for foreningens ledere, udvalg samt udøvere i de forskellige idrætter.

Vi prioriterer dette højt for at skabe et godt og sikkert fundament, hvor videndeling også er en naturlig faktor i hverdagen, for at sikre tilførsel af tilstrækkelige ressourcer til at fremme firmaidrættens mål, nemlig at være aktive, udadvendte og innovative. Vores rekrutteringspolitik skal medvirke til at tiltrække og fastholde engagerede ledere. Derfor afholder vi eller en af os udpeget person samtale med nye ledere og udvalgsmedlemmer således, at der gives den pågældende et indblik i organisationens struktur og kultur.

Det er vigtigt for os at værdsætte den enkeltes indsats ved at hjælpe, vejlede og rose alle, som udfører et uegennyttigt stykke arbejde og løser de opgaver, som de via deres funktion og kompetence udfører for at fremme firmaidrættens virke og ikke mindst er medvirkende til at organisationen opleves som et godt og positivt samlingspunkt.

 

Rekrutterings- og fastholdelsespolitik.

Ledelsen i Helsingør Firma Idræt vil hele tiden være opmærksom på at tilføre foreningen relevante, kvalificerede og interesserede ressourcepersoner, der kan understøtte foreningen på alle niveauer. Enhver, som måtte have tid og interesse i at deltage som frivillig ressourceperson på alle niveauer kan henvende sig til ledelsen, udvalgsformændene eller til medlemmer af et af udvalgene og gøre opmærksom på sin interesse i at støtte foreningen. Såfremt der er behov herfor medinddrages pågældende enten i et af udvalgene eller som ressourceperson i foreningens daglige drift efter aftale. Det er essentielt for foreningens virke, at alle henvendelser om støtte bliver behandlet positivt og at henvendelsen bliver behandlet på en ordentlig og fornuftig måde. For at fastholde interessen for de ressourcepersoner, som allerede er tilknyttet foreningen, er det væsentligt at alle på alle niveauer er positive og imødekommende overfor nye, men også overfor allerede involverede ressourcepersoner.

Foreningen vil bruge vores interne informationssystem og øvrige sociale medier til at fremme interessen for Helsingør Firma Idræt således, at der kontinuerligt tilføres nye og progressive ressourcepersoner enten på fast, men ellers på lejlighedsvis basis.

Ledelsen og alle øvrige ressourcepersoner i Helsingør Firma Idræt skal hele tiden være innovative og forsøge at skabe forhold, der er medvirkende til at der skabes grobund for nye tiltag eller afprøvning disse under betryggende og bedst mulige forhold. 

 

Kommunikation.

Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan vores ledere, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og øvrige medlemmer oplever Helsingør Firma Idræt.

En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv.

Kommunikationspolitikken bygger på vigtige kommunikative grundværdier – åbenhed og dialog – der i hverdagen skal tænkes ind i alle former for kommunikation.

Helsingør Firma Idræt ønsker at være en åben, troværdig og innovativ organisation, der aktivt søger ligeværdig dialog mellem ledelse, medlemmer og omverdenen.

Det betyder, at målgrupperne skal opleve:

▪ Gennemsigtighed og vilje til dialog

▪ Sammenhæng mellem ord og handling

▪ Aktiviteter, der udvikler nye muligheder for foreningen

Førstehåndsindtrykket og den indledende dialog med Helsingør Firma Idræt - i samtale og tekst - spiller en stor rolle for, hvordan vores målgrupper oplever organisationen, og efterfølgende justerer deres forventninger.

En positiv opfattelse af Helsingør Firma Idræt medvirker til at styrke vores identitet og image som en åben, troværdig og innovativ forening.

God ekstern kommunikation forudsætter imidlertid en effektiv intern information og kommunikation, der er baseret på optimal videndeling.

Når vores ledere, udvalg og udvalgsmedlemmer er godt informeret, og forstår foreningens overordnede mål, værdier og beslutninger, har de forudsætningerne for, at yde den bedst mulige service til brugerne af Helsingør Firma Idræts tilbud på et ensartet højt niveau.

 

Desuden skal vores interne og eksterne kommunikation altid være:

 • Relevant
 • Målrettet
 • Rettidig
 • Entydig og forståelig
 • Placeret, hvor det giver mening for modtageren
 • Til at handle ud fra

Den interne kommunikation udøver vi ved at anvende de sociale medier, og ved at sikre os, at de hele tiden er opdateret og informative i forhold til de opstillede mål. Det er en forudsætning, at alle i organisationens ledelse har adgang til disse medier.

Den eksterne kommunikation udøves ud over de sociale medier også ved anvendelse af den skrevne presse, som i vores område er Helsingør Dagblad og Ugebladet Nordsjælland.

Desuden kan bestyrelsen beslutte, at der anvendes andre former for medier, som for eksempel bio - eller radiospots og ved direkte henvendelse til - og i samarbejde med interessenterne via deres intranet m.m.

 

Uddannelse.

Uddannelse vægtes højt hos os. Vi arbejder målrettet på at tilgodese det enkelte individs behov for uddannelse og alle, der har en funktion som leder eller udvalgsmedlem får tilbud om uddannelse under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og funktion. Dygtige og kompetente ledere er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø og derfor tilbydes alle de relevante kurser der udbydes fra Dansk Firmaidrætsforbund. Såfremt det findes relevant for individets udvikling og virke kan bestyrelsen i Helsingør Firma Idræt give tilladelse til, at bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd eller medlemmer af udvalgene søger optagelse på kurser uden for Dansk Firmaidrætsforbunds regi.

 

Etik.

Helsingør Firma Idræt ønsker med nedenstående etiske principper at fastlægge rammer for bestyrelse, udvalgsformænd samt medlemmerne af udvalgene.

Som repræsentant for Helsingør Firma Idræt forventes det, at du:

 • Varetager Helsingør Firma Idræts tarv.
 • Er bekendt med vores opbygning, vedtægter og retningslinjer og efterlever disse.
 • Optræder som rollemodel for dine kollegaer hvad enten der er tale om ledere eller idrætsudøvere.
 • Optræder værdigt og soigneret i overensstemmelse med vores værdier.
 • Har et fornuftigt forhold til indtagelse alkohol mens du opholder dig i Helsingør Firma Idræts lokaliteter eller i lokaler, som Helsingør Firma Idræt har rådighed over.
 • Informerer ledelsen i Helsingør Firma Idræt, såfremt du får mistanke om pædofili, racisme, kønsdiskriminering eller doping og er bekendt med vores politik på disse områder.
 • Respekterer medlemmers ret til at dyrke firmaidræt, uanset race, religion, politiske anskuelse, seksuelle observans og fysiske eller psykiske formåen (handikappet).
 • Anerkender andres viden og kompetencer samt respekterer og værdsætter frivillige hjælperes indsats.

Ligestilling.

Helsingør Firma Idræt har som idrætsorganisation en særlig forpligtelse til at forsøge at afspejle det danske samfund og følger Dansk Firmaidrætsforbunds politik på området. Helsingør Firma Idræt ønsker at fremme ligestillingen og især kvinders mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Vi tilstræber derfor på at sikre en ligelig repræsentation af begge køn ved at opmuntre og anbefale kvinder til at deltage i ledelsesarbejdet på alle niveauer.

Ligestilling handler om, at skabe muligheder for, gøre brug af og udvikle den enkelte frivilliges individuelle kvaliteter og styrker, så alle sikres et godt arbejdsmiljø og er medvirkende til at udvikle foreningslivet i Helsingør Firma Idræt.

 

Racisme.

Helsingør Firma Idræt fordømmer alle racistiske tendenser blandt ledere, udvalgsmedlemmer, trænere, idrætsudøvere, tilskuere eller andre, som repræsenterer eller gæster Helsingør Firma Idræt eller som opholder sig på foreningens område.

Helsingør Firma Idræt fordømmer nedladende kommentarer eller bemærkninger, hvad enten disse har baggrund i personlige forhold, såsom hudfarve, sprog, etniske baggrund, seksuelle orientering eller religion.

Helsingør Firma Idræt lægger vægt på, at alle bliver behandlet med respekt uanset hvem man er, hvad man er, eller hvor man kommer fra.

Såfremt ledelsen i Helsingør Firma Idræt får kendskab til at disse regler er blevet overtrådt af en leder, udvalgsmedlem, træner, idrætsudøver, tilskuer eller andre, som repræsenterer Helsingør Firma Idræt, vil sagen blive drøftet og der vil blive taget stilling til, om handlingen eller udtalelsen skal give anledning til en advarsel, bortvisning eller i yderste konsekvens politianmeldes.

 

Doping regler.

Helsingør Firma Idræt tager afstand fra enhver form for brug af præstationsfremmende midler, i daglig tale benævnt, doping.

Helsingør Firma Idræt er underlagt forbundets dopingregler og som en konsekvens heraf gælder dopingreglementet for alle aktivitetsudøvere, der deltager i motionsaktiviteter med henblik på træning, fysisk aktivitet, sundhed og socialt samvær i lokaliteter der er underlagt Helsingør Firma Idræt jf. foreningen vedtægter § 14.

Anti Doping Danmark kan foretage uanmeldt kontrol på enhver af Helsingør Firma Idræts egne eller lejede lokaliteter og alle, der udøver idræt er forpligtet til at deltage i kontrollen.

Når Anti Doping Danmark har analyseret en prøve, hvor der er mistanke om doping og prøven findes positiv, afsiges der fra Anti Doping Danmark en sanktion om udelukkelse fra at udøve sin idræt under en af de i reglementet nævnte organisationer. Sanktionen og dens længde meddeles den pågældende udøver og dennes organisation.

Dopingreglementet skal altid være til rådighed i Helsingør Firma Idræts lokaler på Hymersvej 19, 3000 Helsingør, men du kan altid rette henvendelse til Anti Doping Danmark på telefon 43 26 25 50, såfremt der er spørgsmål, som du gerne vil have svar på.

 

Pædofili.

Helsingør Firma Idræt tager afstand fra pædofili og følger forbundets regler på området hvilket vil sige, at vi følger lovgivningen og sørger for indhentning af ”Børneattest” ved Det Centrale Kriminalregister på trænere, holdledere, instruktører eller andre som har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år og som udøver sit virke under Helsingør Firma Idræt. Oplysningerne i attesten er fortrolige og underlagt tavshedspligt og omgang og opbevaring af de indhentede oplysninger bør behandles herefter.

Enhver som udøver sin trænergerning for unge under 15 år under Helsingør Firma Idræt og som nægter at medvirke til indhentelse af en ”Børneattest” vil blive udelukket fra at udøve sin gerning som træner i foreningen.

Overgreb på børn er en alvorlig sag og enhver, der bliver opmærksom på forhold, som giver anledning til begrundet mistanke om, at der begås eller er blevet begået et seksuelt overgreb på et barn under 15 år, mens barnet har deltaget i en af Helsingør Firma Idræts aktiviteter, har pligt til straks efter sine observationer at informere ledelsen om sin mistanke. Såfremt ledelsen efter henvendelsen vurderer, at der er begrundet mistanke om, at et kriminelt forhold er blevet begået, foretages henvendelse til relevante myndigheder, ligesom der tages kontakt til barnets forældre med henblik på at orientere dem om mistanken eller overgrebet.

 

Rygepolitik.

I følge ”Lov om røgfri miljøer” er der krav om, at alle virksomheder og foreninger skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, som skal overholdes.

Helsingør Firma Idræt ønsker at være en røgfri forening til glæde for vores medlemmer, der skal kunne opholde sig i et røgfrit miljø, når de er gæster i vores aktivitetscenter. Derfor har bestyrelsen besluttet at dette skal gælde for samtlige lokaler på Hymersvej 19.

Rygepolitikken er en overordnet ramme som afspejler foreningens holdning til at tilbyde alle et røgfrit miljø. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe nogle sunde og røgfri foreningslokaler, som er medvirkende til sundhed og trivsel i enhver idrætsforening og således også i vores.

Rygere henvises derfor til at ryge uden for lokalerne og kan bl.a. benytte sig af den overdækkede terrasse, der er anlagt på bygningens vestlige side ved bagudgangen. Der vil være opstillet spande med grus, til brug for skodder og rester fra pibetobak, i redskabsrummet ved bagudgangen.  Man anmodes om at tage en af disse spande med udenfor og benytte dem som askebæger. Efter brug bedes spanden sættes tilbage til redskabsrummet.

 

IA, Udvalgsformænd og udvalg.

IdrætsAfdelingen (IA) består af udvalgsformændene, der er udpeget af ledelsen i Helsingør Firma Idræt, jf. foreningens vedtægter § 12.9. Udvalgsformændene er ansvarlige for sin afdeling og de udvalgsmedlemmer, som han/hun har med i sit udvalg. Udvalgsformanden referer direkte til bestyrelsen og kan af egen drift udvide eller mindske sit udvalg efter behov. Der er typisk 3 – 5 personer i et udvalg, men antallet af medlemmer afhænger af arbejdsbyrden, som udvalget er belagt med. Det er udvalgsformandens pligt at underrette bestyrelsen om hvilke personer, han aktuelt har i sit udvalg. Dette er af hensyn til at udvalgsmedlemmerne kan opnå de samme sociale fordele som alle øvrige ressourcepersoner (indbydes til at deltage i julefrokoster, sommerfest m.v.), ligesom de på samme vilkår som alle andre optjener anciennitet og derfor kan tildeles hædersbevisninger efter Helsingør Firma Idræts regler herom. 

Udvalgsformændene får godtgørelse i form af telefonpenge, tilskud til forskellige andre formål efter bestyrelsens bestemmelser og jf. Skattelovgivningens regler. Reglerne bliver jævnligt justeres og kan oplyses ved henvendelse til kassereren.

IA afholder efter eget ønske 1 møde om året med Helsingør Firma Idræts ledelse for at informere om forholdene i de forskellige idrætter og udvalg. Dette møde finder sædvanligvis sted i marts måned. Såfremt der er behov for det kan mødeantallet udvides.

Udvalgsformændene og medlemmerne i udvalgene har stemmeret på Helsingør Firma Idræts årlige repræsentantskabsmøde og såfremt der indkaldes til dette også på ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

 

Helsingør Firma Idræts hædersbevisninger.

Helsingør Firma Idræt uddeler selv eller sammen med Dansk Firmaidrætsforbund hædersbevisninger efter reglerne nedenfor:

 

Helsingør Firma Idræts Lederpokal

LEDERPOKALEN, der er skænket af Jørgen Olsen, der var Helsingør Firma Idræts formand i årene 1970 – 1981, er evigt vandrende og uddeles hvert år på Helsingør Firma Idræts ordinære repræsentantskabsmøde.

LEDERPOKALEN uddeltes første gang i marts 1986.

LEDERPOKALEN tildeles for 1 år til et medlem under Helsingør Firma Idræt, der som leder har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde for firmaidrætten i Helsingør i det foregående år.

Indstillinger af emner til LEDERPOKALEN kan foretages af Helsingør Firma Idræts bestyrelse eller medlemmer af Helsingør Firma Idræt og skal være Helsingør Firma Idræts formand i hænde senest hvert års 1. marts.

Udvalget for LEDERPOKALEN består af 3 medlemmer fra Helsingør Firma Idræts bestyrelse. Udvalget foretager alene udvælgelsen.

Ved overrækkelsen skal modtagerens navn være indgraveret i LEDERPOKALEN.

Modtageren er fuld ansvarlig for LEDERPOKALEN så længe den er i hans/hendes besiddelse og tilbageleveres til Helsingør Firma Idræts bestyrelse senest førstkommende 1. februar året efter modtagelsen.

 

Helsingør Firma Idræts 10 – års krus

Helsingør Firma Idræt kan tildele en hædersbevisning i form af et tinkrus til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer, når de pågældende har udført minimum 10 års arbejde som frivillig hjælper for firmaidrætten.

Kruset skal ved overrækkelsen bære indgravering.

 

Udnævnelse af Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere eller kortere periode har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Helsingør Firma Idræt og dennes medlemmer

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen som for eksempel at have levet op til et eller flere af følgende krav:

 • Udvist en længerevarende interesse for foreningens virke og medvirket til at fremme Helsingør Firma Idræts udbredelse eller synlighed
 • Have været eller er en markant personlighed i foreningen var/er vellidt og respekteret for sine holdninger og meninger om foreningens virke
 • På værdig vis have repræsenteret foreningen i alle interne eller eksterne sammenhænge
 • Have virket på lederplan på en for Helsingør Firma Idræt tilfredsstillende og værdig måde
 • Have udført et enestående frivilligt arbejde i foreningen og har efterlevet foreningens værdigrundlag og etiske regler
 • Med sin personlige fremtræden har repræsenteret foreningen på en værdig måde

Der kan ud over disse kriterier udnævnes personer som har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.

Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller foreningens medlemmer. Bestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger og træffer beslutning om udnævnelse i marts/april således, at udnævnelsen og hæderen kan foretages på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Et æresmedlem er fri for at betale kontingent og har endvidere stemmeret på repræsentantskabsmødet, som æresmedlemmer har uhindret adgang til.  Æresmedlemmer inviteres og deltager desuden vederlagsfrit i foreningens øvrige arrangementer og mærkedage.

Som æresmedlem overrækkes et diplom, der bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave i form af vin og en buket blomster ved udnævnelsen.

Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Helsingør Firma Idræt vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen skal fratages sit titel som æresmedlem. En beslutning om fratagelse af titlen som æresmedlem skal der orienteres om på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

 

Dansk Firmaidrætsforbunds æresbevisninger:

 

Ejgon Bertelsens Mindepokal.

Skulpturen »Ejgon Bertelsens Mindepokal« (Idræt og Fællesskab), der er evigt vandrende uddeles hvert år på formandsmødet i april til »Årets forening«. Skulpturen er udført af kunstneren YAN og blev skænket til forbundet ved dets 40-års jubilæum, med følgende inskription: Skænket af Bikuben Girobank A/S for generalsekretær Ejgon Bertelsen den 20. januar 1986.

Med hædersbevisningen følger en aktivitetsdag med efterfølgende samvær til en samlet værdi af ca. kr. 8.000,-

Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger, landsfor-eninger, organisationer og forbund. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet.

Komiteen til udvælgelse af »Årets forening« består af: Styrelsen og en repræsentant fra Danske Bank.

Skulpturen skal afleveres senest en måned før repræsentantskabsmødet formandsmødet. I forbindelse med overrækkelsen får foreningen et blivende minde, i form af en kalligrafi udført af kunstneren YAN.

 

 Agerbæks Æresskulptur »Lederen«:

 

Indstiftet: November 1997.

Kan tildeles en firmaidrætsleder, der har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde for firmaidrætten i Danmark.

Æresskulpturen er evigt vandrende og uddeles hvert år på formandsmødet i april. I forbindelse med højtideligheden overrækkes en miniskulptur og medfølgende diplom til ejendom.

Med hædersbevisningen følger et rejsegavebrev på kr. 8.000,-

Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger og lands-foreninger. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet.

Komiteen til udvælgelse af modtageren af Agerbæks Æresskulptur »Lederen« er styrelsen.

Modtageren har det fulde ansvar for skulpturen, så længe denne er i mod-tagerens besiddelse. Skulpturen returneres og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen

 

Personlige æresbevisninger

 

Forbundets hædersbevisninger, i form af emblemer med indlagt emalje og dertil hørende diplomer, tildeles i henhold til nedennævnte statutter.

Tildeling af hædersbevisninger kræver enstemmighed i forbundsstyrelsen. Modtageren skal, inden overrækkelsen, have modtaget den lokale forenings hædersbevisning.

 

 Æresnålen:

Indstiftet: 1961. Emblem: Forgyldt i hvid emalje.

Kan tildeles en firmaidrætsleder, som forbundsstyrelsen ønsker at vise en fortjent æresbevisning for en ekstraordinær indsats til gavn for firmaidrætten.

 

Guldnålen:

Indstiftet: 1961. Emblem: Forgyldt (14 karat).

Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten, på såvel lokalt- som forbundsplan eller ydet en tilsvarende indsats inden for den øvrige idræt.

 

Fortjensttegnet:

Indstiftet: 1988. Emblem: Grøn emalje.

Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde (25 år) for firmaidrætten.

 

Hæderstegnet:

Indstiftet: 1956. Emblem: Rød emalje.

Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et aktivt og årelangt arbejde (10 år) for firmaidrætten.

 

Reglerne for uddeling af Dansk Firmaidrætsforbunds æresbevisninger, som er beskrevet ovenfor, er en afskrift fra Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 og kan læses der.

Ovenstående politikker er drøftet af bestyrelsen og fremlagt på Helsingør Firma Idræts Repræsentantskabsmøde den 16.4.2015, som gældende bestemmelser for foreningen.

Det er bestyrelsens pligt at holde disse regler ajour og meddele alle i organisationen om ændringer eller tilføjelser til ovenstående regelsæt.

 

Senest opdateret 16.4.2015