Bestemmelser for turneringer og stævner - Særlige regler

Særlige regler for Sommer og Vinter kan findes nederst

Pkt. 1. Bestemmelser.
1.1. Nedennævnte bestemmelser er gældende for turneringer og stævner arrangeret af Helsingør Firma Idræt.

Pkt. 2. Deltagerberettigelse.
2.1. Deltagerberettigede er enkeltmedlemmer og personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber, samt deres familie.

2.2. Ved familie forstås ægtefælle/samlever og deres børn under 21 år.

2.3. En deltager kan kun tilhøre een klub i turneringen uanset idrætsgren.

2.4. Hvis en deltager i tilfælde af arbejdspladsskifte ønsker at deltage for sin nye klub, vil han/hun til enhver tid have 30 kalenderdages karantæne.

2.5. En deltager, som ophører sit tilhørsforhold i en igangværende turnering, kan spille denne turnering færdig.

Pkt. 3. Alder.
3.1. Man skal være fyldt 16 år for at deltage. Oldgirlsspillere skal på stævnedagen være fyldt 30 år og oldboysspillere skal være fyldt 32 år. Superoldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 38 år. Veteranspillere skal på stævnedagen være fyldt 45 år og superveteranspillere skal være fyldt 50 år.

Pkt. 4. Protester.
4.1. Protest mod overtrædelse af regler og paragraffer skal skriftligt indberettes, ledsaget af et depositum på kr. 100,00, til udvalgsformanden, og være denne i hænde senest den næstfølgende hverdag.

4.2. Afgørelsen af indgivet protest kan ankes til idrætsafdelingen, og være denne i hænde senest 8 dage efter afgørelsens modtagelse.

4.3. Idrætsafdelingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.

Pkt. 5. DM stævner.
5.1. For at deltage i DM stævner skal man være tilmeldt den løbende turnering. Deltagerne betaler selv tilmeldingsgebyret.


Særlige regler.

Pkt. 6. Sammensat hold.
6.1. 2 klubber eller 1 klub samt 2 enkeltmedlemmer, alle med medlemsskab af Helsingør Firma Idræt, kan danne 1 hold sammen.
Dette skal dog være meddelt Helsingør Firma Idræts turneringsledelse ved tilmeldingen.

6.2. Ved sammenlægning af 2 hold bevares det højest rangerende holds placering.

6.3. Ved firmanavneskift beholdes samme plads i rækken eller divisionen.

Pkt. 7. Overholdelse af spilletidspunkt.
7.1. Ingen kamp kan forventes anerkendt som spillet, såfremt den ikke bliver afholdt i overensstemmelse med fodboldudvalgets fastsættelse af tid og sted.

Pkt. 8. Spilledragt.
8.1. Et holds spillere skal have ensartet spilledragt. Hvor der spilles med målmand skal denne adskille sig fra de øvrige.

8.2. Hvis dette ikke overholdes kan dommeren bortvise den/de pågældende indtil dette er tilfældet.

8.3. Hvis 2 holds spilledragter er af så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold skifte/tage overtræk på.

Pkt. 9. Klubber med flere hold.
9.1. Klubber/firmaer, der stiller med flere hold i en fodboldturnering, kan kun deltage med 1 hold i hver række/division. Dog undtaget den nederste række/division, eller hvor der kun findes een række/division. Fodboldudvalget kan dispensere for foranstående regel, såfremt dette sker af hensyn til og fastholdelse af kvaliteten i den løbende turnering.

9.2. En spiller må ikke flyttes til et hold i en lavere række/division med mindre den pågældende har stået en spilledag over på det hold, den pågældende senest har spillet på.

9.3. Undtaget herfra er vinterturneringen, hvis det hold, spilleren senest har spillet på, spiller i samme weekend uden deltagelse af den pågældende spiller.

9.4. Man kan kun deltage på 1 hold (kategori) inden for samme spillerunde/weekend.

9.5. Det er tilladt, at flytte mellem hold i forskellige turneringer, som for eksempel mellem et 7-mands og et 11-mands i sommerturneringen, eller et oldboys og et herre i vinterturneringen.

Pkt. 10. Holdkort.
10.1. Alle hold skal udfylde holdkort for hver spilledag.

10.2. Samtlige spillere, der benyttes den pågældende spilledag, skal påføres kortet, som afleveres til dommeren (indendørs til dommerbordet) inden kampen(e) startes.

10.3. En kamp vil ikke blive anerkendt som spillet, hvis holdkortet ikke afleveres.

Pkt. 11. Protest mod dommer.
11.1. Eventuel protest mod en dommerkendelse skal ske umiddelbart efter kendelsen, og inden spillet genoptages, overbringes denne til dommeren på spillepladsen, af holdets anfører.

11.2. Protest mod dommerkendelse eller overtrædelse af regler og paragraffer skal afleveres skriftligt, sammen med et depositum på kr. 100-, til fodboldudvalgets formand, senest næstfølgende hverdag, for at kunne tages til følge.

11.3. Såfremt protesten imødekommes tilbagebetales depositum.

Pkt. 12. Karantæne.
12.1. Udvisning for resten af en kamp (rødt kort) medfører ikke automatisk karantæne i den efterfølgende kamp.

Pkt. 13. Afbrydelse af kamp.
13.1. Såfremt en dommer ser sig nødsaget til at afbryde en kamp, skal han samme dag fremsende indberetning herom til fodboldudvalget.

Pkt. 14. Afbud.
14.1. Afbud til turneringskamp(e) skal ske senest 24 timer før kampens start til fodboldudvalget.

Pkt. 15. Udelukkede/trukkede hold.
15.1. Hvis et hold udelukkes fra turneringen, eller ophører midt i turneringen, bliver dette placeret nederst i rækken/divisionen.

15.2. Et nyt hold kan indsættes i turneringen i stedet for det udelukkede/trukkede hold.

Pkt. 16. Dispensation - bøderegler.
16.1. Bestyrelsen, kan i særlige tilfælde, dispensere fra bøde-/udelukkelsesbestemmelser, hvis en skriftlig anmodning herom med anførelse af årsag, kan godtages.

Pkt. 17. Point.
17.1. For vundet kamp gives 3 point.
For uafgjort kamp gives 1 point.
For tabt kamp gives 0 point.
17.2. Vinder af turneringen er det hold, der har opnået flest point.
17.3. I tilfælde af point lighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående   prioritets- rækkefølge afgørende for den endelige placering:
1. Flest kamppoint indbyrdes
2. Bedste måldifference indbyrdes
3. Flest mål indbyrdes
4. Bedste måldifference
5. Flest corede mål
6. Straffesparkkonkurrence (se pulje/cupafvikling)

 

17.4. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en kamp, vil modstanderen, i tilfælde af pointlighed, blive betragtet for værende bedst indbyrdes (uanset resultat af øvrige kampe).

Pkt. 18. Op- og nedrykning.
18.1. De 2 øverste hold rykker op og de 2 nederste hold rykker ned. Såfremt det er nødvendigt, af hensyn til turneringens afvikling og antallet af tilmeldte hold, kan fodboldudvalget supplere ved at rykke yderligere hold opad i divisionerne.

18.2. Dog rykker udelukkede og trukkede hold altid en række/division ned.

Pkt. 19. Love og regler.

19.1. Med mindre andet er nævnt i de af Helsingør Firma Idræts senest udgivne regler, spilles der efter:

a. Dansk Firmaidrætsforbunds senest udgivne regler.

b. Dansk Boldspil Unions regler.

 

Revideret maj 2009.

 

 

              Særlige regler for sommerturneringen

 

Pkt.1. Spilletid.
1.1.
7-mands:  2 x 25 min.
5-mands:  2 x 20 min.
7-dames:  2 x 20 min.
7-mix:      2 x 25 min.
5-mix:      2 x 20 min.

Pkt. 2. Fodtøj.
2.1. Der må kun spilles i fodboldstøvler/fodboldsko med knopper eller tværribber.

Pkt. 3. Benskinner.
3.1. Alle spillere skal benytte benskinner. Hvis dette ikke overholdes skal dommeren bortvise den/de spillere indtil dette er rettet.

Pkt. 4. Minimum antal spillere.
4.1 En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre spillere end anført nedenfor:

11-mands - mindst 7 spillere.
7-mands - mindst 5 spillere.
7 dames - mindst 5 spillere.
7-mix - mindst 5 spillere.
5-mands - mindst 4 spillere.
5-dames - mindst 4 spillere.
5 - mix - mindst 4 spillere.

Pkt. 5. Maksimum antal udskiftningsspillere.
5.1. I hver kamp må der løbende foretages udskiftning af 3 spillere, efter henvendelse til dommeren.

Pkt. 6. udvisning - tidsudvisning.
6.1. Dommeren skal, i stedet for advarsel, foretage tidsbegrænset udvisning af spilleren, som følger:

11-mands i 10 min.
7-mands i 5 min.
5-mands i 5 min.
7-dames i 5 min.
Mix i 5 min.

I gentagelsestilfælde resten af kampen.

6.2. En udvisning kan efter dommerens skøn ske uden forudgående tidsudvisning.

Pkt. 7. Offside.
7.1. Anvendes ikke i 7-mands, 5-mands, 7-dames og M/K-mixfodbold.

Pkt. 8. Afbud eller udeblivelse.
8.1. Ved afbud/udeblivelse eller ikke afviklet kamp vinder modstanderen 3-0.

8.2. Hvis ingen af holdene til en kamp møder, bliver resultatet 0-0, og begge hold får 0 point.

8.3.Bøde ved afbud Bøde ved udeblivelse

1. gang kr. 0,- 1. gang kr. 400,- (11-mands)
kr. 300,- ( 7-mands)
kr. 300,- ( 5-mands)
kr. 300,- ( 7-dames)
kr. 300,- ( mix)
2. gang kr. 100,- 2. gang udelukkelse
3. gang udelukkelse

8.4. 3. gangs afbud og eller udeblivelse medfører altid udelukkelse, f.eks. 2 afbud + 1 udeblivelse.

8.5. Hvis et hold ikke kan spille en kamp færdig, ifølge pkt. 4. (særlige regler for sommerturnering), betragtes dette som udeblivelse.

 

Revideret maj 2006.

 

 

               Særlige regler for vinterturneringen

 

Pkt. 1. Spilletidspunkt overholdes.
1.1. Alle hold skal være spilleklar senest 5 min. før fastsat tid.

Pkt. 2. Minimum antal spillere.
2.1. En kamp kan ikke begynde, hvis et holdene består af færre end 3 spillere.

Pkt. 3. Maksimum antal spillere.
3.1. Et hold består af 4 spillere. I hver spillerunde må der løbende foretages udskiftning af indtil 3 spillere.

Pkt. 4. Kampens start.
4.1. Dommeren finder ved lodtrækning frem til, hvilket hold der begynder.

Pkt. 5. Udvisning.
5.1. Ved groft utilbørlig optræden kan dommeren udvise spilleren for resten af dagen.

Pkt. 6. Afbud eller udeblivelse.
6.1. Ved afbud/udeblivelse eller ikke afviklet kamp vinder modstanderen 3-0.

6.2. Hvis ingen af holdene møder til en kamp, bliver resultatet 0-0, og begge hold får 0 point.

6.3. Bøde ved afbud Bøde ved udeblivelse

1. gang kr. 0,- 1. gang kr. 200,-
2. gang kr. 100,- 2. gang udelukkelse
3. gang udelukkelse

6.4. 3. gangs afbud og eller udelukkelse medfører altid udelukkelse, f.eks. 2 afbud + 1 udeblivelse.

6.5. Hvis et hold skal spille mere end een kamp samme dag, og ikke møder op til samtlige kampe, gælder følgende regler:

a) Hvis holdet ikke spiller eller ikke fuldfører, ifølge pkt. 2. (særlige regler forvinterturnering), den første af holdets kampe, betragtes dette som afbud til denne, og ovennævnte bøderegler tages i anvendelse. De resterende kampe kan dog afvikles programsat.

b) Hvis holdet derimod ikke spiller en eller flere af efterfølgende kampe (2.,3…), betragtes dette som udeblivelse, med deraf følgende anvendelse af ovennævnte bøderegler tillige med, at samtlige kampe på den pågældende dag tabes.

6.6. Undtaget herfra er, hvis et hold får udvist spiller(e) for resten af dagen, eller får skadet spiller(e) i kampene, og derfor ikke kan nå op på minimum spillere til de resterende kampe.

 

Revideret maj 2006.