Vedtægter pr. 24. april 2023

§ 1.
1.1. Foreningens navn er: Helsingør Firma Idræt
  Signatur: HFI
  Hjemsted: Helsingør Kommune
  Stiftet: 12. juni 1967
2. Foreningens formål.
2.1. Foreningens formål er gennem arbejdspladsen familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 3.    Organisation.
3.1.  Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidræt (DFIF) og er underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.


§ 4.    Medlemskab.
4.1.    Foreningen, der er åben for alle, optager firma-, etats og brancheidrætsklubber  samt familie til medlemmer af nævnte klubber.  Endvidere kan optages andre fællesskaber. Ved optagelse af en idrætsforening kan samme idræt ikke dyrkes i begge foreninger.
4.2.    Ved familie forstås ægtefælle eller samlever og deres børn.
4.3.    Andre personer kan optages som enkeltmedlemmer.
4.4.    Ønske om optagelse i foreningen fremsendes skriftlig indeholdende navn og adresse.
4.5.    Optagelse af nye og tidligere medlemmer afgøres af bestyrelsen under ansvar overfor repræsentantskabet.
4.6.    Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Udmeldelsen har først virkning fra kalenderårets udgang.

§ 5.    Medlemspligter.
5.1.   Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og bestyrelsen vedtagne regler og retningslinjer.
5.2.    De enkelte klubbers interne forhold er foreningen uvedkommende.
5.3.    Det påhviler klubberne hvert år, senest den 1. december, at fremsende indberetningsskema samt medlemsliste til foreningens bestyrelse, herunder oplysning om bestyrelsesforhold, kontaktmandens adresse m.v.
5.4.    Eventuelle ændringer i kontaktmandens adresse skal omgående meddeles foreningen.
5.5.    Overtrædelse af § 5.1 vil medføre, at medlemskabet bringes til ophør straks.

          Overtrædelse af § 5.3 vil medføre, at medlemskabet bringes til ophør ved årsskiftet.

§ 6.    Kontingent.
6.1.    Medlemskontingent fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabs- møde og forfalder til betaling den 1. januar.
6.2.    Herudover betales aktivitetskontingent for deltagelse i de af foreningen arrangerede turneringer og stævner m.v.
6.3.    Alle kontingenter og ydelser til foreningen er forfaldne ved påkravsdato.
6.4.    Ved restance kan bestyrelsen udelukke medlemmer og klubber for deltagelse i foreningens arrangementer.

§ 7.    Regnskab og revision.
7.1.    Regnskabsåret følger kalenderåret.
7.2.    Årsregnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status.
7.3.  På repræsentantskabsmødet fremlægges det reviderede regnskab.
7.4.    Foreningens revisorer skal revidere og underskrive årsregnskabet senest 4 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.
7.5.    Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i løbet af regnskabsåret.

§ 8.    Tegningsret og hæftelse.
8.1.    Foreningen tegnes af formanden, eller dennes stedfortræder. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.
8.2.    Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.
8.3.    Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
8.4.   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
8.5.    Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

§ 9.    Repræsentantskabet.
9.1. Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, der sammensættes af 2 stemmeberettigede repræsentanter fra hver af de tilsluttede klubber.
9.2.  Derudover har følgende stemmeret - bestyrelsen, udvalgsformænd samt 2 personer der repræsenterer enkeltmedlemmer uden klub.
9.3.    Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret.
9.4.    Alle medlemmer samt indbudte gæster har taleret.
9.5.    Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april/maj og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel bilagt dagsorden.
9.6.    Forslag vedrørende vedtægter, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal tilsendes formanden skriftligt senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til valgbare personer skal ligeledes tilsendes formanden skriftligt senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere for sidstnævnt tidsfrist. Forslag vedrørende turnerings- & spilleregler skal tilsendes den pågældende idrætsudvalgsformand skriftligt, og kan behandles på alle tidspunkter af året. I tilfælde af tvist tilsendes denne til idrætsafdelingen til endelig afgørelse.
9.7.  Det reviderede regnskab og indkomne forslag, tilsendes klubberne før repræsentantskabsmødet. Det udarbejdede materiale vil endvidere være fremlagt i aktivitetscentret.
9.8.    Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
     1.  Godkendelse af fremmødte repræsentanter.
     2.  Valg af dirigent.
     3.  Beretning fra bestyrelse og udvalg.
     4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
     5.  Behandling af indkomne forslag.
     6.  Fastsættelse af grundkontingent.
     7.  Valg i henhold til vedtægternes § 12.
     8.  Eventuelt.
9.9.    Repræsentantskabsmødet er ved lovlig indvarsling beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte repræsentanter.

§ 10.   Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
10.1.   Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter fremsender skriftlig motiveret anmodning herom bilagt dagsorden.
10.2.   En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter modtagelsen, og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel bilagt dagsorden.

§ 11.   Afstemninger.
11.1.   Ved afstemninger på repræsentantskabsmødet er almindelig stemmeflertal gældende.
11.2. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanters stemmer.
11.3.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
11.4.   Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.

§ 12.   Valg af ledelse.
12.1. Til at varetage den daglige ledelse vælger repræsentantskabet en bestyrelse på 5-7 personer. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Herudover 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med næstformand.
12.2.   På ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor  og en revisorsuppleant. Alle valg gælder for 2 år.
12.3. På lige år vælges kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor. Alle valg gælder for 2 år.
12.4.   Der kan kun vælges 3 personer fra samme forening til bestyrelsen.
12.5. Til løsning af særlige opgaver kan repræsentantskabet eller bestyrelsen nedsætte udvalg.
12.6. De enkelte ledelsesorganer fastsætter selv deres forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.
12.7.  Bestyrelsesmøder holdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent.
12.8.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
12.9.   Bestyrelsen udpeger formænd for idrætsudvalg og andre nedsatte udvalg. I samråd udpeges de enkelte medlemmer til udvalgene.
12,9-2. Bestyrelsen kan selv eller efter indstilling udnævne Æresmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger hvilke kriterier, der skal opfyldes for at blive udnævnt til Æresmedlem. Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar/marts måned, således at spørgsmålet kan blive behandlet på bestyrelsesmøde i marts/april måned.
12.10. Bestyrelsen holder mindst 1 årligt møde med idrætsafdelingen.
12.11. Møder med centerudvalg og andre nedsatte udvalg eller udvalgsformænd holdes efter behov.
12.12. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har ret til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, samt at deltage i møder i andre udvalg.

§ 13.
13.1. Idrætsafdelingen ledes af den idrætsansvarlige i samarbejde med de respektive formænd for udvalgene. Den idrætsansvarlige har ansvaret for indkaldelse af udvalgsformændene og udfærdigelse af dagsorden til møderne. Møderne fastsættes efter behov.
13.2 Idrætsafdelingen holder møde efter behov. Bestyrelsesmedlemmer kan indkaldes efter behov.
13.3.Hvert udvalgsmedlem kan, efter at have orienteret den respektive udvalgsformand, anmode om at få indkaldt til et ekstraordinært møde med bestyrelsen, idrætsafdelingen eller andre udvalg. Anmodningen skal være bilagt et skriftligt forslag til dagsorden.

§ 14.   Doping.
14.1.  Foreningen er gennem sit medlemskab af DFIF underlagt forbundets gældende dopingregulativ.
14.2. Foreningens medlemmer er forpligtiget til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
14.3. Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIFs dopingregulativ.

§ 15.    Våbenpåtegning.
15.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens    skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
15.2.   En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§ 16.   Eksklusion.
16.1. Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning idømme karantæne, ekskludere medlemmer, hold eller klubber, der ikke overholder foreningens vedtægter og regler, eller udviser usportslig optræden m.v.
16.2. En idømt eksklusion skal forelægges på det først komne repræsentantskabs- møde til godkendelse.
16.3.   Repræsentantskabsmødets afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.

§ 17.   Opløsning.
17.1.   Opløsning af Helsingør Firma Idræt kan kun ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indkaldt i samme anledning, når 4/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor.
17.2.   Vedtages opløsningen, skal evt. midler og ejendele tilstilles Dansk Firmaidræt til opbevaring.
17.3.   Har nyskabelse af foreningen ikke fundet sted inden 2 år, tilfalder midler og ejendele Dansk Firmaidræt.

 

Revideret og vedtaget på repræsentantskabsmødet den 24. april 2023.

 

 

Ændret den 18. september 2023