Bestemmelser for turneringer og stævner - Særlige regler

Pkt. 1. Bestemmelser.
1.1. Nedennævnte bestemmelser er gældende for turneringer og stævner arrangeret af Helsingør Firma Idræt.

Pkt. 2. Deltagerberettigelse.
2.1. Deltagerberettigede er enkeltmedlemmer og personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber, samt deres familie.

2.2. Ved familie forstås ægtefælle eller samlever og deres børn.

2.3. En deltager kan kun tilhøre een klub i turneringen uanset idrætsgren.

2.4. Hvis en deltager i tilfælde af arbejdspladsskifte ønsker at deltage for sin nye klub, vil han/hun til enhver tid have 30 kalenderdages karantæne.

2.5. En deltager, som ophører sit tilhørsforhold i en igangværende turnering, kan spille denne turnering færdig.

Pkt. 3. Alder.
3.1. Alder for deltagelse er 16 år.

Pkt. 4. Protester.
4.1. Protest mod overtrædelse af regler og paragraffer skal skriftligt indberettes, ledsaget af et depositum på kr. 100,00, til udvalgsformanden, og være denne i hænde senest den næstfølgende hverdag.

4.2. Afgørelsen af indgivet protest kan ankes til idrætsafdelingen, og være denne i hænde senest 8 dage efter afgørelsens modtagelse.

4.3. Idrætsafdelingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.

Pkt. 5. DM stævner.
5.1. For at deltage i DM stævner skal man være tilmeldt den løbende turnering i single - double eller triple. Deltagerne betaler selv tilmeldingsgebyret.


Særlige regler.

Pkt. 6. Sammensat hold.
6.1. 3 klubber eller enkeltmedlemmer, alle med medlemsskab af Helsingør Firma Idræt, kan danne 1 hold/double sammen.
Dette skal dog være meddelt Helsingør Firma Idræts turneringsledelse ved tilmeldingen.

6.2. Ved sammenlægning af 3 hold bevares det højest rangerende holds placering.

6.3. Ved firmanavneskift beholdes samme plads i rækken eller divisionen.

Pkt. 7. Mødetid.
7.1. En spiller/spillere skal være tilstede på banen til det fastsatte spilletidspunkt.
Hvis dette ikke er tilfældet, vil det blive betragtet som en udeblivelse.

Pkt. 8. Reservespillere.
8.1. I de af HFI`s løbende turneringer for double/triple tillades det at benytte reservespillere.

a. double : 1 spiller
b. triple : 1 spiller

8.2. Navnene på reservespillerne oplyses ved tilmelding til turneringen.

Pkt.9. Afbud og udelukkelse.
9.1. Afbud til turneringskamp skal ske i så god tid, at modstanderen kan få besked inden kampdagen, senest 24 timer inden denne.

9.1.1 Udsatte kampe skal afvikles inden sidste kampdag. Ikke afviklede kampe er tabte, point og kegler tilskrives modstander.

9.2. Bøde ved afbud:
1. gang kr. 0,-
2. gang kr. 0,-
3. gang udelukkelse.

9.3. Bøde ved udeblivelse:
1. gang kr. 100,-
2. gang kr. 150,-
3. gang udelukkelse.

9.4. Hvis et hold/spiller udelukkes af turneringen bliver dette/denne placeret nederst i rækken/divisionen.

9.5. Dette gælder også, hvis eet hold /en spiller ophører midt i turneringen. Nyt hold/ny spiller kan indsættes i stedet for udelukkede hold/spillere.

Pkt. 10. Love og regler.
10.1. Med mindre andet er nævnt i de af Helsingør Firma Idræts senest udgivne regler, spilles der efter:

a. Dansk Firmaidrætsforbunds senest udgivne regler.

b. Dansk Petanque Forbunds regler.

 

Revideret marts 2012.